Nummer 5 • mei 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Medisch-specialistische zorg
Regionale verschillen in aantal behandelingen tijdens coronacrisis
Het aantal patiënten dat in april, tijdens de coronacrisis, in ziekenhuizen behandeld werd verschilde sterk per regio. Sinds het begin van de coronacrisis in maart daalde het aantal ziekenhuisbehandelingen in het hele land scherp. Maar in de meeste regio’s stabiliseerde dit in de loop van april. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in een ziekenhuis behandeld werd echter dalen. Dit blijkt uit onze wekelijkse update. Uit eerdere updates bleek dat huisartsen minder patiënten met longaandoeningen verwijzen, zoals corona, door naar het ziekenhuis. In maart en april steeg het aantal spoedverwijzingen van huisartsen sterk. Maar inmiddels ligt het aantal spoedverwijzingen voor longziekten weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis.
Lees de update van 13 mei op nza.nl
Lees de update van 6 mei op nza.nl
NZa maakt afspraken over opschalen reguliere zorg via ROAZ
De elf Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s nemen op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het voortouw in het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Het gaat om zorg die normaal gesproken in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en de zorg die nodig is na de opname.
Lees verder op nza.nl
Lees 'ROAZ - structuur opstart planbare zorg'
Lees 'ROAZ - werkwijze opstart planbare zorg'
Urgentielijst als hulpmiddel bij opstarten reguliere zorg
Nu de reguliere zorg weer gefaseerd op gang komt is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. De spoedzorg is geborgd. Maar niet alle ziekenhuizen zijn in staat om semi-acute zorg te geven. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen. Om een inschatting te maken van de benodigde capaciteit voor het opstarten van de reguliere zorg heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses met een urgentie-indicatie opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), van commentaar zijn voorzien. De urgentielijst medisch-specialistische zorg is vooral een houvast bij keuzes die gemaakt moeten worden bij het opschalen van zorg voor specifieke patiëntengroepen. Op dit moment wordt de urgentielijst verder aangescherpt en aangevuld: we verwachten eind mei de geactualiseerde lijst te kunnen publiceren.
Bekijk de urgentielijst
Lees artikel Medisch Contact over urgentielijst
Flexibele NZa-beleidsregel voor financiële steun aan zorgaanbieders
Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Dat is de basis van de regeling die we hebben opgesteld, in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL). De beleidsregel richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun energie richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, nu én later.
Lees verder op nza.nl
Moet ik nog wachttijden aanleveren gezien de omstandigheden?
Ja. Het is voor veel patiënten onverminderd relevant om te weten wat de wachttijden zijn. Daarnaast is deze informatie onmisbaar om het opstarten van de reguliere zorg naast de coronazorg te kunnen coördineren. We verwachten dat u doet wat u kunt. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de uitzonderlijkheid van de huidige situatie. We begrijpen dat het berekenen van de wachttijden een uitdaging kan zijn. Het gaat ons om een zo goed mogelijke benadering van de wachttijden.
Bekijk de veelgestelde vragen op nza.nl
NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona
Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. We brengen samen met het Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is.
Lees verder op nza.nl
NZa stimuleert maatwerk en innovatie met facultatieve prestatie
Innovatie en maatwerk in de zorg staan hoger op de agenda dan ooit. Door de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en organiseren we de zorg anders. We willen deze innovaties vasthouden en blijven stimuleren. Niet alles zal straks passen binnen de landelijk geldende regels. We verwachten dat een facultatieve prestatie dit wel mogelijk maakt. Hiermee kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg samen afspraken maken over maatwerk in de regio. Deze facultatieve prestatie moet bijdragen aan betere zorg. Dit schrijven we in een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees verder op nza.nl
Monitor dure geneesmiddelen msz 2020: betaalbaarheid onder druk
De betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medische-specialistische zorg staat onder druk. De uitgaven nemen snel toe vanwege de introductie van nieuwe geneesmiddelen en het groeiend aantal patiënten. Tegelijkertijd zien we dat de uitgaven per patiënt dalen. Dat blijkt uit onze monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020, die voor de uitbraak van het coronavirus is opgesteld. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen om de stijgende uitgaven te beheersen en de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg te borgen.
Lees verder op nza.nl
Monitor dure geneesmiddelen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief