Nummer 1 •  juni 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Huisartsenzorg
  

NZa roept op tot landelijke dekking van zorg ter bevordering van een gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht veel waarde aan deze preventieve vorm van zorg. De GLI komt geleidelijk op gang, maar we zien ook aandachtspunten. Daarnaast bemoeilijkt de corona-uitbraak het verlenen van deze zorg. Wij roepen zorgverzekeraars, zorggroepen en huisartsen in een brief op om al het mogelijke te doen om van de GLI een succes te maken. Zelf passen wij de GLI-regelgeving voor 2021 aan om, waar mogelijk, belemmeringen weg te nemen.
Lees het bericht op onze website
Lees hier de brief
Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie onderzocht
Vorig jaar kregen we signalen over huisartsen die contracten wilden opzeggen voor medisch-generalistische zorg. Dit is zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in samenspel bieden. De signalen zijn verontrustend, want dit raakt de toegankelijkheid van zorg voor deze kwetsbare mensen. We hebben daarom de problematiek onderzocht en zien knelpunten in de bekostiging en de onderlinge samenwerking. We adviseren VWS om deze zorg in de Wlz of in de Zvw onder te brengen. Ook zien wij dat deze drie beroepsgroepen betere samenwerkingsafspraken nodig hebben.
Lees het rapport
Uitgestelde zorgvraag leidt tot regionale verschillen in drukte
Vanaf 11 mei 2020 vond stapsgewijs de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Een meerderheid van de huisartsen verwacht extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dat blijkt uit een grootschalig online onderzoek onder alle Nederlandse huisartspraktijken dat onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van ons uitvoerde.
Lees verder op nivel.nl
Digitale zorg in stroomversnelling in huisartsenpraktijken
De corona-uitbraak zorgt voor een enorme versnelling van digitale zorg in de huisartsenpraktijken. Maar liefst driekwart van deze praktijken is hier de afgelopen periode meer gebruik van gaan maken.
Lees verder op nza.nl
Onderzoek: Inkoopervaringen geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Er zijn goede stappen gezet in het verplaatsen van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) vanuit een tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet. Dat blijkt uit onze quickscan Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Deze ontwikkeling moet onder andere de huisarts ondersteunen bij de zorg aan kwetsbare mensen thuis en er zo aan bijdragen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Lees verder op nza.nl
Direct naar de quickscan gzsp
NZa stelt nieuwe uitgangspunten vast voor informatieverstrekking over zorg
We hebben een aantal uitgangspunten opgesteld waar de informatieverstrekking richting patiënten en verzekerden aan moet voldoen. Met deze uitgangspunten geven we uitdrukking aan de al langer ingezette omslag van méér informatie naar vooral bruikbare informatie.
Lees verder op nza.nl
Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?
Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. We hebben hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie.
Lees verder op nza.nl
Bekijk de informatiekaart
NZa onderzoekt kansen voor efficiënter en veiliger data delen in de zorg
Efficiënt uitwisselen van informatie is van groot belang voor de zorg, dat maakt ook de coronacrisis opnieuw duidelijk. We onderzoeken daarom hoe moderne technologieën die informatie-uitwisseling makkelijker kunnen maken. Daarvoor sluit we ons aan bij de Dutch Blockchain Coalition (DBC).
Lees verder op nza.nl
NZa geeft uitstel voor verantwoording beschikbaarheidsbijdrage 2019
Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen, zijn normaliter verplicht om vóór 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling bij ons in te dienen. Omdat zorgaanbieders vanwege de uitbraak van het coronavirus in de knel kunnen komen met het aanleveren van de benodigde informatie, hebben we de deadline uitgesteld. Organisaties die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen, krijgen één maand uitstel tot 1 juli 2020. De huisartsendienstenstructuren krijgen drie maanden extra de tijd om hun jaarverantwoording aan te leveren. Deze verantwoording moet uiterlijk 1 oktober 2020 binnen zijn.
Lees verder op nza.nl
Coördinatie reguliere zorg
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de reguliere zorg te coördineren. 

In onze weblog leest u de ontwikkelingen rondom de coördinatie van reguliere zorg. Wilt u een initiatief delen, vul dan op de website het formulier ‘initiatief reguliere zorg’ in.
Ga naar de website
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief