Nummer 4 | juli 2017
Bekijk de online versie
Nederlandse Zorgautoriteit
Kosten dure medicijnen blijven stijgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen nog steeds sterk stijgen. Tussen 2014 en 2015 stegen de uitgaven van € 1,74 miljard naar € 1,84 miljard. De cijfers over het jaar 2015 zijn nog niet volledig: de groei kan rond de 6,7% uitkomen. Dat blijkt uit de Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Deze monitor maakt deel uit van een pakket van maatregelen van de minister van VWS om te zorgen dat dure geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk blijven.

NZa publiceert regels 2018
De NZa publiceert jaarlijks beleidsregels voor alle zorgsectoren. Voor de medisch-specialistische zorg zijn deze in mei bekend gemaakt, voor de overige sectoren is dit begin juli. Zo hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders voldoende tijd om afspraken te maken voor het komende jaar. 
Lees verder op internet  
NZa vermindert administratieve lasten in de langdurige zorg
De NZa werkt mee aan het verminderen van de administratieve lastendruk in de langdurige zorg. Vanaf 2018 vereenvoudigt de NZa het budget- en nacalculatieproces voor de Wet langdurige zorg.
Lees verder op internet  
 
E-health, maak er gebruik van!
De NZa ziet e-health als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom willen we het gebruik van e-healthtoepassingen stimuleren. De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.
 
Bekijk de animatie op internet  
Plan van aanpak tegen te lange wachttijden ziekenhuizen
De NZa presenteert een plan om de te lange wachttijden in ziekenhuizen aan te pakken. Ons plan vraagt om actie van alle betrokken partijen. Naast ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen de overheid en burgers ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachttijden. De NZa gaat de samenwerking ondersteunen.
Lees verder op internet  
NZa: oog voor verschillen in huisartsenpraktijk
Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Dat heeft de NZa besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de zorgvraag van 85 plussers veel zwaarder is dan de zorgvraag van de gemiddelde patiënt. De NZa wil huisartsen met relatief veel 85 plussers of patiënten in achterstandswijken hiervoor beter compenseren. Dit betekent dat het inkomen van de meeste huisartsen licht zal stijgen, maar dat is niet voor alle huisartsen het geval.
Lees verder op internet  
 
Nieuwe tarieven verloskundige zorg
De NZa heeft de tarieven voor verloskundige zorg naar boven toe bijgesteld. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten die verloskundigen maakten in 2015. Daarmee sluit het tarief weer aan op de huidige praktijk.  
 
Lees verder op internet  
Vooraankondiging: NZa informatiebijeenkomsten voor zorgadministraties in het najaar
Bekijk online
 
De NZa op werkbezoek
De NZa trekt regelmatig het land in om aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen in de zorgpraktijk. Zo zijn we in de afgelopen periode onder andere op bezoek geweest bij Groenhuysen, De Hoogstraat Revalidatie, tanteLouise en Oost Achterhoek.
Lees de verslagen op internet  
 
NZa richt vizier op samenwerking in ggz
De NZa kijkt bij de regelgeving voor de ggz vooruit naar het nieuwe model voor de bekostiging, dat we ontwikkelen in samenspraak met veldpartijen.
 
Lees verder op internet  
Bekijk onze social media Twitter   Linkedin
nza.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief